Prevenció i higiene

PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN CAS D’UN POSSIBLE COVID-19

No han d’assistir al club persones amb simptomes compatibles amb la COVID-19, així com aquelles…