PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN CAS D’UN POSSIBLE COVID-19

No han d’assistir al club persones amb simptomes compatibles amb la COVID-19, així com aquelles persones que es troben en aïllament per diagnòstic de COVID-19 o en període de quarantena domiciliària per a ver tingut.

Simptomatologia i signes de gravetat

La simptomatologia COVID-19 inclou els següent simptomes: temperatura superior o igual a 37,3ºC, tos, dificultat respiratòria, congestió nasal, mal de coll, dolor muscular, malestar, mal de panxa, vòmits, diarrea.

Signes de gravetat: dificultat per respirar, vòmits o diarrea molt freqüent amb afectació de l’estat general, dolor abdominal intens, confusió, tendencia a adormir-se.

L’execució d’aquest protocol anirà a càrrec del responsable de cada grup/activitat.

Mecanisme de comunicació interna:

  • En el cas de detectar una nena que presenti un o diversos simptomes COVID-19, se l’aïllarà de la resta del grup. Si no mostra signes de gravetat es telefonarà a la família perquè la reculli i es posi con contacte amb el CAP de referència. Si mostra signes de gravetat, es trucarà al 112 i a la família.
  • Les nenes del grup de la nena afectada, inclosa la monitora, es mantindran aïllades de la resta dels grups fins el moment de la recollida.
  • Aquest grup haurà d’esperar el resultat de les proves de la nena afectada per poder tornar.
  • Quan es tingui el resultat, si és negatiu, nenes i monitora podran tornar al club. Si és positiu totes hauran de seguir la quarantena fins a completar els 14 dies.

 

Mecanisme de comunicació amb les famílies afectades:

  • Contacte telefònic al mòbil dels pares.
  • Comunicació als responsables sanitaris i oferiment de dades de traçabilitat.
  • Identificació de la zona d’espera.